Framtidens arbeidskraft – i tråd med næringslivets behov?

Foto: iStock

Våre ønsker fra næringslivet er at utdanningene i Innlandet er tilpasset behovene for morgendagens arbeidsliv på en best mulig måte.

For å møte framtidens kompetansebehov er en nødt til å legges til rette for utdanning som gir kompetanse som næringslivet faktisk trenger. Dette betyr også at det må finnes løsninger for forsterke og videreutvikle de utdannelsesløpene som gir næringslivet den kompetansen det er bruk for.

Vi spør; Er det riktig å flytte utdanningen på Blæstad når vi vet at de som går der er og blir ettertraktet i arbeidsmarkedet? Her er det et godt samarbeid med næringslivet, midt i kjerneområdet for fagfeltet. Vi ønsker at næringslivets interesser og behov blir ivaretatt og vektlagt i de strukturendringene som nå pågår i Høgskolen i Innlandet. Vi trenger Blæstad kombinert med nye løsninger og høy fagkompetanse!

Hva er morgendagens behov?– Samfunnet er i stor endring og vi vet det i fremtiden blir mange nye jobber som ikke eksisterer i dag. Utvikling og trender innen robotisering, digitalisering og sirkulærøkonomi gjør at endringstakten øker kraftig.  Vi tror at å bidra til endringsglede, utvikle emosjonell kapasitet og evne til livslang læring blir viktigere framover. Da trenger vi fagmiljøer som gir faglig påfyll på mange områder.

I tillegg vil evnen til å skape sin egen arbeidsplass/gründerskap være en viktig egenskap i framtiden.  Vi har mange gode gründere med basis i landbruket og fagfeltet tilknyttet dette.

Hvordan kan vi bidra til at framtidens arbeidstakere henger med på utviklingen? Tilgangen til kunnskap blir mer og mer «online» samtidig som innholdet i fagområdene endres. Vi applauderer derfor at studier innen Virtual Reality (VR) nå blir å finne i Høgskolen i Innlandet (HINN) på Hamar fra høsten av. Dette er en framtidsrettet satsing som kan gi mange fagfelt – som helse, opplevelsesnæringer, landbruk, læring med mer – store gevinster.

At Høgskolen i Hedmark tidlig etablerte en utdannelse innen spillteknologi har bidratt til at vi i dag har et spillmiljø som er internasjonalt anerkjent og det knyttes store forventninger til.  Et eksempel på at en må tenke langsiktig og fremtidsrettet.

Hva er det vi skal være best på i Innlandet og hvordan kan vi sammen få til bedre satsing på dette? Bioøkonomi, tre, mat og landbruk med tilhørende verdikjeder er noe av det vi har gode forutsetninger for.  Fagfeltene er i rivende teknologisk utvikling og bransjen er avhengig av at utdanningsinstitusjoner fortsetter å levere gode studenter.

Allerede i dag er det vanskelig å få tak i tilstrekkelig kompetanse innen for eksempel IKT, visse fagarbeidere og fagområder tilknyttet bioteknologi. Næringslivet i Hamarregionen ønsker å bidra til å posisjonere Innlandet, skape vekst og endringsvillighet. For å lykkes med å få til framtidens arbeidskraft tror vi at et godt samspill mellom akademia og næringsliv vil ha stor betydning.

Blæstad representerer her en viktig mulighet for regionen, kombinert med bioteknologisatsing forøvrig.

Hamarregionen Næringsforum ved

Mari Skjærstad/Boligpartner
Gudmund Nortun/Glommen skog
Kristin Børresen/Graminor
Magne Nordgård /The Assessment Company
Truls Røise/Oculos
Arild Halvorsen/Fabelaktiv
Eli A. Bryhni /Hamarregionen Utvikling

Dette innlegget stod på trykk i Hamar Arbeiderblad, 25. april 2017.